Skauting

Náš oddíl patří pod neziskovou organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, která sdružuju 48 tis. členů a je největší výchovnou organizací v republice. Je členem mezinárodních skautských organizací a její činnost je založena poslání skautingu jeho principech a metodách.

Dle Stanov Junáka je jeho posláním podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k soběsamým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Skautská výchovná metoda se skládá s několika navzájem propojených prvků:

  • skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému
  • učení se prostřednictvím praktických činností a her
  • týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách) rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé
  • zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji
  • symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci
  • pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana
  • podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce
  • služba společnosti
  • postupné stimulující programy
  • využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

Více najdete na oficiálních stránkách organizace https://www.skaut.cz/